Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot het leveren van een energielabel voor woningen.
1.2. Opdrachtnemer: Pappot Energielabels, gevestigd te Uithoorn.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en uitvoering tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende het uitbrengen van energielabels voor woningen.
2.2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3. Aanbieding en opdracht

3.1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
3.2. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht door Opdrachtnemer.
3.3. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3.4. Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed Opdrachtnemer uitvoeren.
3.5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken welke Opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft.
3.6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.

4. Tarieven

4.1. Alle genoemde tarieven vermeld in de aanbieding en de opdracht zijn incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2. Voor standaarddiensten, die op de site www.pappotenergielabels.nl worden vermeld, gelden de daar genoemde tarieven en condities. Hier worden geen aparte offertes voor uitgebracht.

5. Adviezen

5.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

6. Betaling Energielabel

6.1. Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij rente (zie lid 3) en buitengerechtelijke kosten (zie lid 4 en 5) verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van werkelijke betaling.
6.3. Bij verzuim van Opdrachtgever kan de wettelijke rente vermeerderd met 2% in rekening worden gebracht betreffende werkzaamheden voor consumenten en de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% betreffende werkzaamheden voor niet-consumenten (rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
6.4 Bij verzuim van Opdrachtgever die een consument is, zullen de buitengerechtelijke kosten worden berekend conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw (afhankelijk van Opdrachtgever of deze de BTW kan verrekenen).
6.5. Bij verzuim van Opdrachtgever die geen consument is, zullen de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de te incasseren som, met een minimum van € 40,00

7. Overmacht

7.1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien één der partijen daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
7.2. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen elkaar in geval van overmacht onverwijld informeren.
7.3. Tijdens het bestaan van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort en hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.
7.4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben in een situatie van overmacht geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

8. Tussentijdse beëindiging overeenkomst

8.1 De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan Opdrachtgever is verleend dan wel op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
8.2 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Opdrachtnemer bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van Opdrachtnemer op het overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente.
8.3 Opdrachtnemer heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met Opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen.

9. Klachten

9.1. Opdrachtgever dient klachten, schaden en/of aansprakelijkstelling uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van het energielabel schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden.
9.2. Klachten die Opdrachtnemer bereiken na de in lid 1 genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.
9.3. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
9.4. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.
9.5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie. Zie www.degeschillencommissie.nl

10. Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade die direct is ontstaan door aan de opname gerelateerde werkzaamheden, waarbij de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht.
10.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade of bedrijfsstagnatie.
10.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden.
10.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten te sluiten met Opdrachtnemer is het Nederlands Recht van toepassing.

Pappot Energielabels

T 06 24 709 258   E info@pappotenergielabels.nl 

Algemene Voorwaarden   Disclaimer

Copyright © 2015 Pappot Energielabels